ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
สถานที่พบกลุ่ม
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
  te1 Infographic    ครูจิติภัสร์ ครูขวัญเรือน 
20 
11 
30 
29 
  521 
  te10 นักประดิษฐ์น้อย    ครูสุทรรศน์ 
20 
10 
  โรงอาหาร 
  te2 อย.น้อย    ครูช่อผกา ครูสายชล 
86 
85 
  912 
  te3 ถ่ายภาพ    ครูสุรศักดิ์ ปักการะโถ 
20 
  ห้องโสต 
  te6ช่างน่ารัก    ครูสุทรรศน์ , ครูศิวพร 
30 
16 
25 
20 
  โรงอาหาร 
  te7 หุ่นยนต์    ครูศรีศักดิ์,ครูวรัลลวร,ครูวันรบ 
25 
13 
25 
24 
  541 
  te8 คอมพิวเตอร์    ครูสุริยัน ,ครูวไลพร 
20 
20 
  542 
  te9 ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้    ครูมณี 
28 
25 
  922 
  th1 ปันน้ำใจให้น้องหมาจรจัด    ครูเพชรประภาร์ 
20 
16 
  หน้าอาคาร 9 
  th2 คำคม    ครูรัชนี 
10 
20 
14 
  923 
  th3 นานาวรรณกรรม    ครูอลงกต ,ครูเบญจมาส 
20 
14 
20 
  931 
  th4 ยุวกวี    ครูสุเทพ ,ครูฉัตรชัย 
20 
12 
20 
15 
  921 
  th6 คัดลายมือ    ครูวันทนี ,ครูปานวาด 
15 
11 
15 
13 
  933 
  th7 เสนาะเสียงสำเนียงไทย    ครูพิชญ์สินี 
20 
  924 
  th8 สนุกคิดกับกับข้อสอบ O-net ภาษาไทย    ครูสุภาภรณ์ 
10 
10 
  921 
       
 
 
 
 
   
       
 
 
 
 
   

หน้าอื่น. 1 2 3 4 5 6


พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร. 039-311-225 ต่อ 128 โทรสาร 0-3930-1691