ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
สถานที่พบกลุ่ม
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
  sc9 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.4    ครูอุษา ,ครูจรีรัตน์ 
30 
30 
  233 
  so1 พุทธรักษา    ครูนีรชา ,ครูสุจิตรา ,ครูเชิดชาย,ครูทองใบ,ครูรุจิลักษณ์ 
30 
18 
60 
48 
  431-432 
  so10 นิทานคุณธรรม    ครูธันยภรณ์ ,ครูเอกสิทธิ์ 
20 
20 
  215 
  so2 ลัดเลาะถิ่นฐานประวัติศาสตร์ไทย    ครูมานิดา 
20 
20 
  412 
  so3 น้องจ๋าพี่มาแล้ว    ครูสมพร 
10 
50 
42 
  415 
  so5 วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย    ครูอำพร ครูจีรพรรณ 
15 
12 
  หน้าห้องสังคม 
  so7 โลกสวยด้วยมือเรา    ครูพรศักดิ์ 
25 
23 
  443 
  so8 Art Paper    ครูสุทธิลักษณ์ 
20 
20 
20 
  433 
  so9 มารยาทไทย    ครูปิยะชนก,ครูพิสุทธิ์,ครูไพเราะ,ครูบุศรินทร์ 
25 
16 
20 
  411-421 
  st1 Music Cover    ครูโชคพิสิฐ 
17 
13 
  โรงอาหาร 
  st2 Young อวด ดี    ครูสมพร 
ุ20 
19 
14 
  441 
  st3 Sixteen    ครูสุจิตรา เมฆเวียน 
ุ14 
13 
  421 
  st4 เก่งไปด้วยกัน    ครูอลงกต หรี่จินดา 
ุ0 
  932 
  st5 Anime Charity    ครูโชคพิสิฐ 
15 
13 
  703 
  st6 Makeup for Career    ครูศิรินภา ศรีสวัสดิ์ 
ุ0 
25 
25 
  811 
  st7 ทำอาหารหรรษา    ครูวิลาวัลย์ ศุภพร 
30 
23 
  โรงอาหาร 
  st8 Democracy 4.0    ครูจุมพล คำรอต 
ุ0 
25 
23 
  235 

หน้าอื่น. 1 2 3 4 5 6


พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร. 039-311-225 ต่อ 128 โทรสาร 0-3930-1691