ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
สถานที่พบกลุ่ม
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
  sc10 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.3    ครูภาริณี 
30 
29 
  323 
  sc11 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.2    ครูจารุวรรณ ณีระจันทร์ 
30 
30 
  322 
  sc12 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.1    ครูบุษยา 
30 
30 
  321 
  sc13 Science Show    ครูเรณุกา,ครูพรทิวา,ครูจุมพล 
30 
16 
10 
  121 
  sc15 นักเคมีน้อย    ครูจารุวรรณ,ครูวรัทยา 
40 
24 
  235 
  sc16 NASA น้อย    ครูวัชระพงษ์ 
20 
16 
  112 
  sc18 อัญมณีกับความเชื่อ    ครูวาสนา โอชนานนท์ 
13 
13 
  221 
  sc19 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์1    ครูใกล้รุ่ง,ครูปรียานุช 
40 
19 
  111 
  sc1ฟิสิกส์ง่ายๆ    ครูภัทรพงษ์ 
20 
  223 
  sc2ติดปีก    ครูจักรินทร์,ครูปาจรีย์ 
10 
20 
  215 
  sc3 รูปถ่ายของเคมิสต์    ครูกวิตา 
20 
12 
  231 
  sc4 ชีวะคือชีวิต    ครูจักรกฤษณ์ , ครูดวงพร 
40 
37 
  213 
  sc5 Zero waste    ครูประสพ,ครูดาราวรรณ ครูกิตติมา 
20 
12 
40 
20 
  116 
  sc6 โรงเรียนสีเขียวและคาร์บอนต่ำ    ครูนิตยา ครูขวัญเรือน 
20 
40 
40 
  211 
  sc7 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.6    ครูชาญ 
30 
28 
  231 
  sc8 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.5    ครูอุบลวรรณ ครูนฤมล 
30 
30 
  325 
  sc9 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.4    ครูอุษา ,ครูจรีรัตน์ 
30 
30 
  233 

หน้าอื่น. 1 2 3 4 5 6


พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร. 039-311-225 ต่อ 128 โทรสาร 0-3930-1691