ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
สถานที่พบกลุ่ม
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
  e16 Innovation Clubs    ครูเชิญขวัญ แก้วกั้น ,T Robert Ottis Moncayo 
30 
30 
  135 
  e17 Ep & Mep    ครูกฤษณา และครูต่างชาติ 
90 
45 
70 
30 
  132-134 ,122-123 
  e18 Let Take and English test    ครูณัฐฐินันท์ สังวาลย์ 
40 
38 
  302 
  e2 มัคคุเทศก์น้อย    ครูณิชชากร สร้อยระย้า 
10 
10 
  หน้าอาคาร 4 
  e3 ภาษาญี่ปุ่น    ครูอภิเดช แสงหงษ์ 
15 
11 
  147 
  e4 ตัดกระดาษจีน    ครูอัจจิมา อินธรปภัสร์ 
20 
11 
  303 
  e5 Sign and Notices    ครูบุษยา จันทร์ขจร 
  941 
  e6 Spelling Bees    ครูยุวดี. แก้วสอน 
28 
13 
  935 
  e7 อะโนเนะ    ครูณิชาภา,ครูศิริกาญจน์ 
13 
13 
18 
17 
  942 
  e8 Chinese Play & Learn    ครูสุฆลธา อินทเจริญ ,ครูคนจีน 
21 
21 
  124 
  e9 English is Everywhere    ครูจุฑารัตน์ ไกรยราช ,ครูวราภรณ์ ศรีสมพงษ์ 
26 
26 
16 
16 
  943 
  m1 ธรรมชาติ2    ครูสุนันท์ ,ครูพุทธชาติ,ครูวุฒินันท์ 
80 
66 
  ศาลา 80 ปี 
  m10 Clinic Math    ครูวาสนา จั่นทรัพย์ ครูยอดรัก เชียงใหม่ 
16 
16 
  436 
  m11 A-Math ม.ปลาย    ครูอนิรุทธ์ จันทร 
ุ6 
  434 
  m14 ซูโดกุ ม.ต้น    ครูวรรณา สิทธิเดช 
13 
13 
ุ0 
  434 
  m15 โครงงานคณิตศาสตร์    ครูสุนันท์ ชวาลารัตน์ 
ุ35 
35 
  334 
  m16 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์    ครูดวงกมล เอี่ยมสกุล 
12 
12 
  302 

หน้าอื่น. 1 2 3 4 5 6


พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร. 039-311-225 ต่อ 128 โทรสาร 0-3930-1691