ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
สถานที่พบกลุ่ม
รับ
สมัคร
รับ
สมัคร
  a0 ไม่มาเรียน และไป ตปท    ครูอาดุน 
20 
20 
  306 
  a1 การสร้างคนดีด้วยวิถีสภานักเรียน    ครูอาดุน,ครูวิชุดา 
69 
69 
32 
32 
  หอประชุม 
  a2 เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจดีเจ    ครูรุ้งระวี อังคะนาวิน 
  532 
  a3 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC     ครูพเยีย ,ครูนาถยา ,ครูสุภาพร,ครูปวีณา 
21 
21 
  533-534 
  a4 หนังสือเล่มเล็ก    ครูวิชุดา ช้างแก้วมณี 
  306 
  a5 รักษาดินแดน    ครูจิดาภา,ครูทรงศักดิ์,ครูธีรยุทธ์ 
80 
80 
  สนาม 
  a6 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน    ครูสุภาวดี ครูศิริลักษณ์ 
19 
19 
16 
16 
  ห้องสมุด 
  art1 นาฏศิลป์ไทย    ครูชลธิชา,ครูจิรรัชช 
19 
19 
16 
16 
  641 
  art2 โยธวาทิต    ครูธนาชัย 
57 
57 
35 
35 
  416 
  art3 ศิลปะ    ครูวารินทร์,ครูชัยพฤกษ์,ครูโชคพิสิฐ 
35 
30 
22 
11 
  702 , 621 
  art4 ดนตรีไทย-ขับร้องไทย    ครูสุนันทา,ครูพันธศักดิ์ 
15 
15 
  642 
  e1 English is Easy    ครูอรัญญา ผลจิตต์ 
20 
18 
  934 
  e10 Crossword    ครูธนาวรรณ เอี่ยมสอาด 
10 
10 
  127 
  e11 ร้องเล่นเป็นภาษาเขมร    ครูศศิธร เพชรนิล 
38 
31 
  944 
  e12 Chinese chinese    ครูจิราพรรณ แก้วตาด 
12 
11 
  945 
  e13 English is Fun    ครูสุรเชษฐ์ ประมงศิลป์เจริญ 
27 
26 
  โรงอาหาร 
  e14 Spelling Bees ม.ต้น    ครูสุทญา อร่ามรัตน์ 
13 
13 
  305 

หน้าอื่น. 1 2 3 4 5 6


พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โทร. 039-311-225 ต่อ 128 โทรสาร 0-3930-1691